Bürgerfest Berlin /

NGO Market

#JugendMládež

Tandem – Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Präsidentengarten
/
11:00
19:00
TANDEM – Koordinační centrum česko-německých výměn mládežeTANDEM – Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže