VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


#JízdaFahrt25 

TytoVšeobecné obchodní podmínky se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., oochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraněspotřebitele“).
 

I.Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

 1. Následující     Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydává obchodní společnost Ostrovy s.r.o., IČ 27232948,     se sídlem Terronská 3, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním     rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 106391 (dále     jen „Pořadatel“ nebo také „Prodávající“), která je     pořadatelem akce #JízdaFahrt25  (dále jen „Akce“), případně jiných kulturních     akcí pořádaných Pořadatelem, na které se tyto VOP rovněž přiměřeně     použijí.
 2. VOP tvoří     nedílnou součást kupní smlouvy o koupi vstupenek na Akci (dále jen „Kupní smlouva“).
 3. Předmětem     VOP je úprava smluvních vztahů mezi osobou, která vstupuje do smluvního     vztahu s Pořadatelem (dále jen „Účastník“     nebo také „Kupující“) při koupi     vstupenek.
 4. Objednávka     vstupenek přes internet zahrnuje přijetí VOP, se kterými se Účastník může     seznámit na internetových stránkách Akce www.dasfest25.cz/jizda-25,     které jsou účinné v den uskutečnění objednávky či koupě vstupenky.
 5. Internetovým     obchodem se rozumí on-line systém provozovaný na internetu na doméně (URL)     www.dasfest25.cz/jizda-25     nebo www.ticketstream.cz který umožňuje uzavírat Kupní smlouvy mezi     Pořadatelem a Účastníkem prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.     Účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při     uzavírání Kupní smlouvy.
 6. V případě     osobního nákupu vstupenky prostřednictvím pokladny se na uzavřený́     smluvní́ vztah nepoužijí ta ustanovení VOP, která́ z důvodu jejich povahy     nelze na takto vzniklý smluvní́ vztah aplikovat.
 7. Vstupenkou se rozumí:
      -   Elektronická vstupenka ve formátu pdf. zaslána 
 8. Účastníkovi     e-mailem po provedení platby on-line nebo po připsání platby Účastníka     na bankovní účet Pořadatele při platbě bankovním převodem.
 9. Kupní smlouvou se     rozumí kupní smlouva ve smyslu ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku     uzavřená mezi Pořadatelem jako prodávajícím a Účastníkem jako kupujícím     prostřednictvím Internetového obchodu.
 10. Objednávkou se rozumí     elektronický závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy, který vzniká     vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři (např. množství,     dodací adresa) a jeho odesláním Prodávajícímu prostřednictvím     Internetového obchodu.
 11. TICKETSTREAM s.r.o., se     sídlem náměstí Vladimírova 567/11, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 26695944,     zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem pod sp. zn. C 87942     je poskytovatelem ticketingových služeb, přes které Pořadatel uskutečňuje     prodej Vstupenek prostřednictvím internetových stránek www.dasfest25.cz/jizda-25 (případně     internetových stránek www.ticketstream.cz). VOP Pořadatele jsou     nadřazeny obchodním podmínkám společnosti TICKETSTREAM s.r.o.. V případě sporu se vzájemná práva a     povinnosti stran řídí VOP Pořadatele.
 12. Spotřebitelem se     rozumí dle těchto VOP osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná     v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Spotřebitel se řídí     VOP v rozsahu, v jakém se ho týkají, občanským zákoníkem a zákonem o     ochraně spotřebitele.
 13. Ostatní́     nedefinované́ pojmy mají́ svůj obvyklý́ jazykový́ význam, pokud z kontextu     nelze dovodit jinak.

II.Objednávka, uzavření Kupní smlouvy

 1. Ceny     Vstupenek jsou vyjádřeny v českých korunách nebo v EUR včetně DPH.     Společnost je plátcem DPH. Náklady vzniklé Účastníkovi při použití     komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy     přes internet (náklady na internetové připojení), si hradí Účastník sám.     Kupní cenu Vstupenky může Účastník uhradit v rámci Internetového obchodu     platební kartou nebo jinými způsoby, uvedenými v prodejním formuláři     Ticketstream.
 2. Podmínky a     postup Objednávky Vstupenky prostřednictvím Internetového obchodu:
      a. Kupující vybere počet Vstupenek. Kupující má povinnost vyplnit další     údaje požadované k vytvoření Objednávky, zejména vybrat způsob platby     kupní ceny, své identifikační a kontaktní údaje v rozsahu nezbytném pro     uzavření Kupní smlouvy.
      b. Kupující má možnost před odesláním Objednávky zjišťovat a odstraňovat     chyby vzniklé při zadávání dat v Objednávce, zejména má možnost jednotlivé     položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje     uvedené v Objednávce, především množství a druh Vstupenek, kontaktní údaje     či způsob platby. Pořadatel neodpovídá za chybné údaje zadané Kupujícím     při uzavírání internetových rezervací (kategorie Vstupenek, jméno,     příjmení, email, telefon, atd.).
      c. Odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ nebo ekvivalent se     považuje za návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy.
      d. Po úhradě kupní ceny elektronické Vstupenky je tato Kupujícímu zaslána     na e-mail uvedený v Objednávce. Přijetím potvrzení objednávky na     e-mailovou adresu zadanou Kupujícím je uzavřena Kupní smlouva. V případě,     že Kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení     Objednávky nemůže být doručeno, je Prodávající oprávněn Objednávku     stornovat.
      e. Správa rezervací v účtu Kupujícího je podmíněna registrací na     www.ticketstream.cz a užitím loginu (e-mailu) Kupujícího v nákupním     formuláři při nákupu Vstupenek, pod kterým je Kupující na stránce     www.ticketstream.cz registrován.
 3. Prodávající     tímto ve smyslu § 1740 občanského zákoníku předem vylučuje možnost přijetí     nabídky s dodatkem nebo výhradou. Toto ujednání je oboustranné, přičemž     Kupní smlouva vždy vzniká na základě bezvýhradného přijetí návrhu druhé     strany.
 4. Prodávající     je oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (např. neobvyklé     množství Vstupenek) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení     Objednávky (písemně či telefonicky). Nepotvrdí-li Kupující Objednávku,     může Prodávající, požadovat úhradu celé kupní ceny ještě před odesláním     Vstupenek Kupujícímu, jinak je Prodávající oprávněn Kupní smlouvu     neuzavřít. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 5. Prodávající́     neodpovídá́ za platnost a pravost Vstupenky zakoupené́ mimo Internetový     obchod. Padělání Vstupenky je trestné.
 6. Pro vztahy z     Kupní smlouvy se užije české právo. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.     Kupující je oprávněn zadat údaje v rámci Objednávky rovněž v jiném než     českém jazyce, pokud je tento pro Prodávajícího srozumitelný (jazyk     anglický).

III.Práva a povinnosti z Kupní smlouvy

 1. Prodávající     je povinen dodat Kupujícímu objednané Vstupenky za sjednanou cenu a     Kupující je povinen Kupní cenu uhradit.
 2. Kupující je     oprávněn zvolit si jeden ze způsobů úhrady Kupní ceny a dalších informací,     které jsou uvedeny v dynamických informačních polích dostupných v průběhu     vytváření Objednávky. Při platbě předem převodem na účet se nepoužije     ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku. Bližší informace o     způsobech úhrady kupní ceny jsou Kupujícímu zpřístupněny na     stránkách www.dasfest25.cz/jizda-25     v sekci „Vstupenky“ a v čl. II. odst. 1 VOP.

IV .Reklamace

 1. Pořadatel     nabízí pouze datované vstupenky k využití volného času. Ve smyslu     ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku proto není Účastník     oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, a to ani v případě uzavření smlouvy     prostředky komunikace na dálku.
 2. Pořadatel si     vyhrazuje právo na změnu programu, účinkujících, termínu a místa konání     Akce. Změna tohoto charakteru nezakládá právo Kupujícího k vrácení     Vstupenky. Nákupem Vstupenky bere Kupující toto právo na vědomí.
 3. Dojde-li ke     zrušení Akce bez náhrady, na který si Kupující již zakoupil Vstupenku,     bude Kupujícímu vráceno vstupné v plné výši za těchto podmínek: Pokud se     jedná o Vstupenku zakoupenou přes Internetový obchod, bude Kupujícímu     vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace na e-mailové adrese tickets@metronome.cz způsobem,     kterým byla Vstupenka Kupujícím uhrazena. Reklamace musí obsahovat     kopii Vstupenky v PDF. Toto ustanovení se neuplatní pro vztahy     ujednané mezi Pořadatelem a Kupujícím – podnikatelem.
 4. Odstavec 3.     tohoto článku IV. se neuplatní na případy, kdy dojde ke zrušení Akce z     důvodů, které nezavinil Pořadatel, zejména na případy zrušení Akce bez     náhrady z důvodů vyšší moci a zároveň právní předpisy či jiná opatření     orgánů státní správy účinná v té době umožní Pořadateli zvolit jiné řešení     dané situace nebo nabídne-li Pořadatel Účastníkovi náhradní termín Akce.     Neuplatní se rovněž v případě, kdy Účastník zvolí výměnu Vstupenky za Vstupenku     na jinou kulturní akci pořádanou Pořadatelem.
 5. V případě     zrušení a přesunutí Akce na jiný termín, zůstávají zakoupené Vstupenky v     platnosti.
 6. Již     zakoupené Vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat vyjma výslovně uvedených     případů.
 7. Za ztracené     či zničené Vstupenky se neposkytuje náhrada.
 8. Pořadatel     nenese odpovědnost za to, že Kupujícímu nebude doručena Vstupenka z     důvodů spočívajících na straně Kupujícího, zejména pak z důvodu, že     Kupujícímu nelze doručit elektronickou Vstupenku na zadaný e-mail     (např. přeplněná schránka, spam filtr atd.)
 9. V případě,     že Kupující neobdrží elektronickou Vstupenku nejpozději do 1 hodiny od     zaplacení vstupného (v případě bankovního převodu do 5. dne od jeho     uskutečnění), je povinen neprodleně kontaktovat správce ticketingového     systému – společnost TICKETSTREAM     s.r.o. a to e-mailem na adrese info@ticketstream.cz      a oznámit, že uhrazená Vstupenka nebyla doručena. Pro     tyto účely je Kupující povinen sdělit TICKETSTREAM     s.r.o. jméno, příjmení a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp.     jako identifikační při nákupu vstupenky. V případě, že TICKETSTREAM s.r.o. zjistí, že     Vstupenka skutečně nebyla Kupujícímu v řádné lhůtě doručena, byla splněna     lhůta pro reklamaci a nepůjde o případ uvedený v předchozím odstavci 6     tohoto reklamačního řádu, bude Vstupenka Kupujícímu opětovně zaslána     společností TICKETSTREAM s.r.o.,     a to na Kupujícím zadaný e-mail.
 10. Reklamovat     podle těchto VOP nelze v žádném případě Vstupenky zakoupené mimo     Internetový obchod.

V.Práva duševního vlastnictví
Účastník nenabývá žádná práva duševního vlastnictví, a to zejména autorskápráva, průmyslová práva a ani mu není udělena jakákoli licence či jiné povoleník užití názvů, znaků, symbolů, log, značek a jiných znaků Akci, k nimžvlastnické právo svědčí Pořadateli.

VI.Odpovědnost

 1. Pořadatel     nenese odpovědnost za škodu způsobenou krádeží na věcech vnesených, které     nebyly uloženy v místě k tomu určeném. Každý Účastník nese odpovědnost za     újmu, kterou způsobí třetím osobám a odpovědnost za škodu na majetku     způsobenou Pořadateli i třetím osobám během návštěvy na Akci.
 2. Odpovědnost     Pořadatele za škodu způsobenou Účastníkovi – spotřebiteli se řídí     příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
 3. Je-li     stranou Kupní smlouvy Účastník – podnikatel, odpovídá Pořadatel za škodu     způsobenou zaviněným porušením povinností z Kupní smlouvy.
 4. Účast na     Akci je dobrovolná. Každý Účastník nese plnou odpovědnost za sebe a své     činy před, v průběhu i po skončení Akce a za jakékoli škody, které     způsobí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škody způsobené v průběhu Akce     jednotlivými Účastníky.
 5. Pořadatel     neodpovídá za zdravotní stav Účastníka Akce. Účastí na Akci Účastník     prohlašuje, že jeho zdravotní stav není překážkou přítomnosti na Akci.
 6. Na Akci je     zakázáno požívání jakýchkoliv návykových a psychotropních látek, vyjma     nápojů obsahujících alkohol, které je možné v prostorách Akce zakoupit. V     areálu Akce platí přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm mimo vyznačené     prostory.
 7. Účastník se     zavazuje dodržovat pravidla společenského soužití a nebude uplatňovat     jakékoli fyzické násilí či nevhodné chování vůči ostatním Účastníkům.     Noční klid se řídí platnou legislativou ČR.
 8. Pořadatel     Akce je oprávněn rozhodnout o vyloučení Účastníka z Akce v případě, že se     Účastník opakovaně neřídí pokyny organizátorů, porušuje VOP, Návštěvní     řád, nebo práva ostatních účastníků Akce, a to bez nároků na vrácení     vstupného či nároků na náhradu jakýchkoliv dalších nákladů.


VII. Účast na Akci

 1. Cena vstupného     na Akci a Vstupenka opravňuje ke vstupu na veškeré umělecké produkce Akce,     nezahrnuje náklady na ubytování a stravu v místě konání Akce.
 2. Vstupenka je     nepřenosná a Vstupenky zakoupené za zvýhodněnou cenu v předprodeji jsou     dále neprodejné.
 3. Účastník se     zavazuje v plném rozsahu dodržovat provozní řád centra, ve kterém se Akce     koná a organizační řád Akce.
 4. Vstup zvířat     je na Akci zakázán.
 5. Účast     nezletilých v místě Akce je možný pouze v doprovodu Účastníka Akce     staršího 18 let a za zpřísněných podmínek, které jsou v souladu s     právním řádem České republiky. Účastník v takovém případě plně zodpovídá     za nezletilého, přičemž se zavazuje zajistit, že se nebude účastnit     aktivit, které by mohly ohrozit jeho mravní vývoj. Provozovatel     nezajišťuje hlídání ani dohled nad nezletilými v průběhu Akce.
 6. Fotografování,     či pořizování jakýchkoliv záznamů je umožněno pouze oprávněným osobám     určeným Pořadatelem.
 7. Účastí na     Akci uděluje Účastník Pořadateli souhlas se zveřejním ilustračních     fotografií. Pokud Účastník nesouhlasí se zveřejněním svých fotografií, je     povinen oznámit tuto skutečnost Pořadateli při registraci na Akci.
 8. V prostorách     Akce jsou účastníci povinni dodržovat pokyny organizátorů a současně     dodržovat pravidla společenského soužití a dále dodržovat všechny podmínky     VOP.

VIII.Možnost mimosoudního řešení sporů

 1. V případě     vzniku sporu mezi Kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího     z Kupní smlouvy, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení     sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím,     prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách     České obchodní inspekce. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním     řešení sporu je pro Kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady     vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana     samostatně. Pro Kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
 2. Mimosoudní     řešení sporu seřídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně     spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat     náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní     řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé u     Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku     první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po     platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení Prodávajícího s jejím     vrácením).
 3. Kupující,     kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu,     jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s     Prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi     jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na     stránkách Evropské Komise.

IX.Závěrečná ustanovení

 1. Pokud je     kupující zahraničním subjektem, použije se na právní vztah vzniklý z Kupní     smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislosti s     využitím služeb internetového obchodu české právo. Současně je výslovně     vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
 2. Prodávající     je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozováním Internetového obchodu     na základě živnostenských oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému     povolování.
 3. Kupující má     možnost sdělit Prodávajícímu případné stížnosti v písemné formě, popř.     elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresy Prodávajícího uvedené v čl.     1.1.2. Prodávající bude reagovat na doručenou stížnost ve stejné formě, v     jaké mu byla doručena (písemně, popř. elektronicky na emailovou adresu     Kupujícího). Kupující si však vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti     třetích osob, které neuzavřely s Prodávajícím Kupní smlouvu.
 4. V případě,     že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv     důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo     neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy.
 5. Toto znění     Obchodních podmínek je účinné od 24.6.2023