PRAVIDLA SOUTĚŽE – 25. oprásek

(www.facebook.com/fondbudoucnosti)

OBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel soutěže: Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond, se sídlem Praha 1, Železná 539/24, Staré Město, 110 00, IČO 6777684, spisová značka N 206 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Pořadatel“)

2. NÁZEV SOUTĚŽE

„25. oprásek“ (dále jen Soutěž).

3. SOUTĚŽ

Soutěž probíhá na facebookovém profilu Česko-německý fond budoucnosti (www.facebook.com/fondbudoucnosti), a to v době od vyhlášení 23. 8. 2023 do 3. 9. 2023 (24:00). Nejpozději 4. 9. 2023 budou vyhlášeni výherci.

4. ÚČAST V SOUTĚŽI

 1. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let.
 2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností na této Soutěži podílejí.
 3. Účastník se do Soutěže o ceny zapojí splněním podmínky soutěže: Napíše do komentáře pod soutěžní příspěvek správnou odpověď na soutěžní otázku „Která česko-německá událost bude znázorněna na 25. oprásku s čezkoňěmeckí historjě?“ v době konání soutěže. Zároveň v tomto komentáři uvede, s kým by chtěl jet speciálním kulturním vlakem #JízdaFahrt25 dne 9. září do Berlína na Bürgerfest, slavnosti občanské společnosti, a zpět.
 4. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Pravidly soutěže.

5. VÝBĚR VÝHERCE A CENY

Ze všech zúčastněných, kteří splní body uvedené v kapitole 4, budou vylosováni tři výherci (dále jen Výherci). Výherci obdrží následující ceny:

1. cena: dvě jízdenky na speciální kulturní vlak #JízdaFahrt25 dne 9. září do Berlína a zpět. Více informací: www.dasfest25.cz/jizda-25 

2. cena: ponožky + zápisník + propiska

3. cena: láhev

6. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHRY

 1. O výhře budou Výherci informováni označením v komentáři od Organizátora/Pořadatele pod soutěžním příspěvkem.
 2. Zároveň budou vyzváni Organizátorem, aby jej do 5 dnů kontaktovali v soukromé zprávě, kde uvedou poštovní adresu pro zaslání výhry, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Nebude-li některý z Výherců do 5 dnů reagovat, jeho výhra bez náhrady propadá Pořadateli.
 3. Výhru není možné vymáhat soudní cestou.
 4. Výhru není možno nárokovat v alternativní podobě.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
 6. Pořadatel má 10 kalendářních dnů na rozeslání výhry od doručení kompletních údajů pro doručení výhry Výhercem dle specifikace v pravidlech soutěže.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Účastí v Soutěži uděluje Soutěžící svůj souhlas Organizátorovi, který je v případě pořádání této soutěže i správcem údajů, se zpracováním osobních údajů definovanému v tomto dokumentu, který ošetřuje PRAVIDLA SOUTĚŽE – 25. oprásek“

8. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE

 1. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel, který je odpovědným provozovatelem této akce.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na uvedené webové stránce, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla vztahující se ke konkrétní Soutěži specifikované tímto dokumentem. Účinnost provedené změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této Soutěže dle vlastního uvážení a bez sdělení důvodu.
 4. Pořadatel Soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce spojené se Soutěží.
 5. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s nesprávným užíváním výher.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 23. 8. 2023.