INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


dle čl. 13
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU ARADY (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzickýchosob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajůa o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dálejen „GDPR“)

 1. Kontaktní     údaje správce: Ostrovy s.r.o. IČO 27232948, DIČ CZ 27232948 se sídlem     Terronská 873/3, Bubeneč, Praha 6, 160 00
       
 2. Účely     zpracování a právní základ pro zpracování:
      Správce při online prodeji vstupenek na webové stránce www.dasfest25.cz/jizda-25     na kulturní a volnočasové akce zpracovává tyto Vaše osobní údaje: titul,     jméno, příjmení, telefon a e-mailovou adresu. Tyto Vaše osobní údaje je     oprávněn zpracovávat na základě právního titulu plnění smlouvy, neboť je     nezbytné Vás identifikovat a kontaktovat. E-mailová adresa je zpracovávána     za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se Akcí a zaslání     vstupenek a telefonní číslo za účelem kontaktování Vaší osoby v případě,     že by došlo k organizačním změnám těsně před konáním akce a jiné     prostředky komunikace by nebyly dostatečně rychlé a efektivní. V průběhu     konání akce mohou být pořizovány fotografie dokumentující její průběh, a     to na základě právního titulu veřejného zájmu, který spočívá ve výkonu     zpravodajské licence a informování veřejnosti o společenském a kulturním     dění v obci.
       
 3. Příjemci     nebo kategorie příjemců osobních údajů a případný úmysl předat údaje do     třetí země: Na osobní údaje může pouze nahodile nahlédnout společnost,     která pro správce spravuje systém, prostřednictvím kterého dochází k     online prodeji vstupenek. Tato společnost osobní údaje nezpracovává, ale     pouze v případě servisních činností a oprav systému může data vidět. Jedná     se konkrétně o společnost TICKETSTREAM s.r.o., se sídlem náměstí Vladimírova     567/11, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 26695944, zapsaná v Obchodním     rejstříku vedeném Městským soudem pod sp. zn. C 87942. Osobní údaje nejsou     nikomu předávány.
       
 4. Doba uložení     osobních údajů: Prodávající uchovává po neomezenou dobu údaje o všech kupujících     a využívá je za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se Akcí.     Pokud si kupující zasílání obchodních sdělení nepřeje až následně, zruší     jejich zasílání jednoduše odpovědí e-mailem, v němž napíše, že nechce     nadále žádná obchodní sdělení dostávat; v takovém případě jsou jeho     osobní údaje po skončení akce, na kterou si koupil vstupenky smazány.     Kupující také může za účelem vyjádření nesouhlasu se zasíláním obchodních     sdělení přímo kontaktovat prodávajícího.
       
 5. Máte právo     požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo     výmaz, popř. omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování,     jakož i právo na přenositelnost údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně     posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR a     souvisejících právních předpisů.
       
 6. Máte právo     podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že     zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR.
       
 7. Svá práva     uvedená v odst. 6 můžete uplatňovat následujícími způsoby:
      - písemně poštovní zásilkou na adrese správce nebo pověřence, kde podpis     subjektu musí být úředně ověřen
      - e-mailem správci nebo pověřenci, kde musí být elektronický podpis     opatřený kvalifikovaným certifikátem
      - datovou schránkou.
       
 8. V případě,     že by správce hodlal Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro     který byly shromážděny, budete o tomto jiném účelu i dalších souvisejících     skutečnostech vždy předem informování a dále bude postupováno v souladu s     platnou legislativou.
       
 9. Vaše osobní     údaje jsou poskytovány a chráněny v souladu s nařízením Evropského     Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se     zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení     směrnice 95/46/ ES a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu     osobních údajů.